Region och Kommun

RegionLandstinget är uppdelat i 20 regioner. Landstingen har ansvar för hälso- och sjukvård, tandvård upp till 20 års ålder och kollektivtrafik. Här nedan presenteras information inom sjukvård som exempelvis hjälpmedel, vårdärenden via nätet, förberedande filmer inför besök på sjukhus.

Missa inte Infotekets hemsida som har mycket bra information inom funktionsnedsättningsområdet.

BUH

På Barn- och ungdomshabiliteringen får barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer råd, stöd och behandling för att barnen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Inom Barn- och ungdomshabiliteringen finns även en länsövergripande verksamhet som ett komplement till distriktshabiliteringarna i länet.Här kan du läsa mer

BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin är en del av landstingens så kallade specialistsjukvård och tar hand om de barn och ungdomar som bedöms ha störst behov av psykiatriskt stöd eller vård. Bup har mottagningar i hela landet.
Här kan du läsa mer

Förberedelse inför vårdbesök

På Björnwebben kan du titta på hur olika undersökningar går till genom att starta ett bildspel. Du kan även gå in på 1177 vårdguiden eller Narkowebben inför besök i vården.
Infoteket

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning i skola eller annan verksamhet.Här kan du läsa mer

Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter med bibliotek, frågetjänst och kursverksamhet.


Alla är välkomna att ringa!

Det finns stora lokala skillnader över landet, men frågetjänsten hjälper till så gott det går.Här kan du läsa mer

Kommun

Gå in på din kommuns hemsida för att hitta inormation som gäller för personer med funktionsnedsättning.

Här är ett axplock om vad som går att hitta.

Stöd inom LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som riktar sig till personer som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som är bestående. Man behöver ingå i en av tre personkretsar.


De tre personkretsarna är:


  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.


  1. Personer med stor och bestående kognitivfunktionsnedsättning som beror på en hjärnskada man fått i vuxen ålder. Skadan kan ha uppstått av yttre våld (till exempel genom en trafikolycka) eller sjukdom.


  1. Personer med andra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som är stora och som inte går över. Funktionsnedsättningarna gör att man har ett omfattande behov av stöd och service och beror inte på normalt åldrande.
Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är ett alternativ för dig med en funktionsnedsättning som har det mycket svårt att gå eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken.


Om ditt barn går i skolan kan hen vara berättigade till särskild skolskjuts under terminerna. Kan tex underlätta om skolan ligger på andra sidan staden.


Med ett färdtjänstkort kan det finnas olika servicenivåer som exempelvis kan innebära att en person reser med gratis vid resa i den allmänna kollektivtrafiken.


Inviduell plan

När du har beviljats en eller flera LSS-insatser kan du ansöka om en Inviduell plan (IP).


Kommunen är skyldig att informera om rätten att få en Individuell plan och vad det innebär att upprätta en sådan plan.


En Individuell plan enligt LSS kan beskrivas som en ”paraplyplan”. Benämningen kommer sig av att alla planer som den enskilde har skall inkluderas i en Individuell plan; såväl planer som upprättats i kommunen som i landstinget.


Detta innebär att om den enskilde till exempel har ett åtgärdsprogram i skolan, en habiliteringsplan inom landstinget, en plan för korttidsvistelser och avlastning och en behandlingsplan hos tandvården är det bra om dessa planer inkluderas i en Individuell plan, den enskildes paraplyplan. Även kallad SIP (samordnad individuell plan).

Parkeringstillstånd

Om ditt barn på grund av funktionsnedsättning har svårt att förflytta sig kortare sträckor till och från bilen kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.Fritid

Du som har en funktionsnedsättning har genom vård- och omsorgskontoret möjligheter till fritidsaktiviteter.

Det kan handla om allt från danser för personer med funktionsnedsättning till läger för utvecklingsstörda ungdomar.

Anhörig- och kunskapcenter

På Anhörig- och kunskapscenter kan du som anhörig få stöd, någon att prata med och möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter. Stödet är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos utan alla är välkomna.
Klagomål och synpunkter

När man inte är nöjd över någon insats eller har synpunkt m.m. bör man lämna in ett klagomål för att en förändring ska kunna ske och för att det ska synas i statistiken.

Detta går att göra via kommunens hemsida.

Vederbörande ska få ett svar inom 30 dagar.